โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂